Valg 2017

Trygghet og likeverdige helsetjenester

Et av de mest grunnleggende behovene vi har, er trygghet. En av de viktigste forutsetningene for å opprettholde bosettingen i hele landet, er derfor å sikre at alle har lik tilgang til spesialisthelsetjenesten.

Selv om dette fundamentale behovet skal være ivaretatt i spesialisthelsetjenesteloven, har det likevel vist seg at de etablerte partiene svikter befolkningen i distriktene, ved å legge ned sykehus og grunnleggende sykehusavdelinger som fødeavdelinger, barneavdelinger og traumeenheter.

Ved fødselskomplikasjoner, pustestans, hjertestans og høyenergiskader hjelper det ikke å ha helseinnovasjonssenter, distriktsmedisinske senter og elektiv dagkirurgi. Ved traumer og alvorlig sykdom vil forskjellen på liv og død alltid være bestemt av hvor lang tid det tar før man får hjelp.

Både samtidighetskonflikter, uvær og alvorlige feilvurderinger i AMK har vist at det ikke er tilstrekkelig trygghet i ambulanseberedskapen alene. Det er behov for forsterket beredskap, ambulansetjeneste og AMK, men ambulansetjenesten vil aldri kunne erstatte akseptabel tilgang til sykehus med legespesialist i indremedisin og akuttkirurgi samt støttefunksjoner i vakt.

Nordmørslista vil at alle lokalsykehus og eksisterende sykehusavdelinger skal opprettholdes og forsterkes.

Nordmørslista mener at det fortsatt skal være fire fullverdige sykehus i Møre og Romsdal.

Foretaksmodellen skal avvikles og erstattes med en modell med lokal styring.

Det skal være fullverdig sykehus på Nordmøre med traumefunksjon, fødeavdeling og barneavdeling med fødselslege, barnelege, legespesialister i indremedisin og kirurgi samt røntgenlege og andre støttefunksjoner på vakt 24/7/365.

Alle eksisterende funksjoner ved sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes, og tidligere funksjoner som er fjernet skal tilbakeføres.

Planene om helseinnovasjonssenter skal realiseres som en frittstående enhet i tillegg til, og ikke på bekostning av eksisterende sykehus og spesialisthelsetjenesten for øvrig.

 

Se også