Vil du være med å påvirke samfunnsutviklingen på Nordmøre?

Nordmørslistas årsmøte vedtok i april 2022 at styret skal sette ned nominasjonskomiteer som skal utarbeide listeforslag frem mot kommune- og fylkestingsvalget 2023. Nominasjonskomiteene har nå startet sitt arbeid, og det skal gjennomføres nominasjonsmøter i løpet av oktober 2022. Hvis du eller noen du kjenner har lyst til å være med på laget, er det nå du må ta kontakt!

Send en e-post til valg2023@nordmorslista.no, eller meld deg inn ved å sende inn dette skjemaet.

Usikker på hva vi står for? Årsmøtet 2022 vedtok to resolusjoner, som inntil videre kan være beskrivende for det fundamentet Nordmørslista legger til grunn for å bygge valgkampen 2023 på:

(1)

Nordmørslista ble stiftet som en reaksjon på skjevfordeling i Møre og Romsdal, som kuliminerte med vedtaket om å plassere det såkalte «fellessykehuset» for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune på bekostning av sykehuset i Kristiansund.

Nordmørslista vil beholde sykehuset i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner 24/7/365.

Nordmørslista vil fjerne skjevfordelingen i fylket, samt etablere og opprettholde likeverdige tjenestetilbud i alle deler av fylket.

Nordmørslista vil fortsette å jobbe for lik geografisk fordeling av fylkeskommunale oppgaver og funksjoner på tvers av fogderiene.

Dersom dette ikke lykkes er det nødvendig å se på en ny organisering av fylkeskommunen.

Nordmørslista vil prioritere samferdselsprosjekt som det er bred enighet om i stedet for kontroversielle prosjekt som Møreaksen.

Nordmørslista vil prioritere samferdselsprosjekt utenfor tettstedsbebyggelse som gir kortest mulig avstand og reisetid.

Nordmørslista vil prioritere Halsafjordsambandet, Solskjeltriangelet og RV70.

Så lenge skjevfordelingen i Møre og Romsdal fortsetter, så lenge fylkeskommunen består, og så lenge sykehuset i Kristiansund er truet, er det fortsatt behov for oss.

Nordmørslista går til valg i 2023 for å fortsette å kjempe for et likeverdig tjenestetilbud på Nordmøre.

(2)

Nordmørslistas styrke er at vi er tverrpolitiske, og ikke er bundet av politisk ideologi.

Det betyr at vi er partipolitisk uavhengig, og at vi ikke fronter noen spesiell politisk ideologi utover det som står i partiprogrammet vårt, og som i hovedsak dreier seg om å sikre nærhet til et likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere.

Det å være tverrpolitisk betyr at vi støtter de som er enige med oss i sak. Skal vi oppnå noe, må vi være konstruktive og bygge opp et flertall for det vi tror på. Og da må vi kunne bygge opp et flertall på tvers av politisk ideologi. Vi anerkjenner alle parti som er representert i folkevalgte organer som våre kolleger, som i likhet med oss ønsker å oppnå det beste for innbyggerne, og som vi kan samarbeide med fra sak til sak.

Les mer om Nordmørslistas politikk her