Nordmørslistas årsmøte vedtok i april 2022 at styret skulle sette ned nominasjonskomiteer som skal utarbeide listeforslag frem mot kommune- og fylkestingsvalget 2023.

Det ble som et resultat av dette gjennomført nominasjonsmøte i oktober 2022. Deretter startet arbeidet med å samle inn underskrifter for å kunne stille til valg. Siden Nordmørslista ikke er registrert i partiregisteret må vi samle inn underskrifter for å kunne stille til valg.

Fristen for å levere inn valglister for kommune- og fylkestingsvalget 2023 gikk ut fredag 31. mars 2023 kl 12:00. Vi hadde da levert inn lister med tilstrekkelig antall underskrifter for å kunne stille til valg ved kommunevalget i Kristiansund og ved fylkestingsvalget i Møre og Romsdal.

Den neste milepælen for oss er å gjennomføre medlemssamling med programseminar for å fastsette valgprogram for 2023 – 2027.

Årsmøtet 2023 vedtok to resolusjoner som vil være styrende for programarbeidet:

1.

Det er fortsatt behov for oss!

Nordmørslista ble stiftet som en reaksjon på skjevfordeling i Møre og Romsdal, som kuliminerte med vedtaket om å plassere det såkalte «fellessykehuset» for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune på bekostning av sykehuset i Kristiansund.

Så lenge skjevfordelingen fortsetter, så lenge fylkeskommunen består, og så lenge sykehuset i Kristiansund er truet, er det fortsatt behov for oss.

Våre viktigste saker:
• Fødeavdeling og traumeenhet ved SNR Kristiansund
• Ferge Aure-Hitra
• Avløse eksisterende fergestrekninger på Nordmøre:
-Halsafjordsambandet
-Solskjeltriangelet (Talgsjøen, Edøyfjorden og Vinjefjorden)
-Todalsfjordprosjektet
• Opprettholde tilbud ved videregående skoler på Nordmøre
• Videreutvikle utdanningsmuligheter ved Campus Kristiansund
• Sørge for tilstrekkelig tilgang til energi på hele Nordmøre

Nordmørslista går til valg i 2023 for å fortsette å kjempe for et likeverdig tjenestetilbud på Nordmøre.

2.

Demokratiske beslutninger

Mindre enn åtte prosent av befolkningen er medlem i et politisk parti. Av de som er medlem i et politisk parti er det enda færre som er aktive. Likevel er det ofte ikke i bystyresalen, i fylkestinget eller på stortinget viktige beslutninger blir tatt. Formelt sett blir det selvfølgelig avholdt voteringer i disse forsamlingene. Men i praksis er beslutningene ofte allerede tatt, på partienes gruppemøter, årsmøter, landsmøter og sentralstyremøter.
Som folkevalgte opplever vi noen ganger at beslutningene er tatt enda tidligere i prosessen. Kommuneloven sier at alle saker skal ha forsvarlig saksbehandling. Men innimellom føles det som de viktige beslutningene i praksis er tatt allerede i saksbehandlingen. Handlingsrommet er for lite til at vi egentlig har noe reelt valg. Noe av årsaken til at det føles slik, er selvfølgelig at rammeoverføringene fra staten er alt for små, slik at de valgmulighetene vi står overfor egentlig ikke er til stede.

Nordmørslista vil at befolkningen skal bli lyttet til, og at befolkningen skal ha anledning til å uttale seg. Ikke bare i en høring i etterkant av en beslutning som allerede er tatt, men som en del av beslutningsgrunnlaget i forkant av de politiske og de administrative prosessene.
Like viktig er det at de endelige beslutningene blir tatt i folkevalgte forsamlinger, av folkevalgte som står til ansvar overfor velgerne. Politikere kan byttes ut dersom velgerne ikke er fornøyd.

Nordmørslista har jobbet for befolkningen på Nordmøre siden 2015. Nå ber vi om fornyet tillit i 2023. Stem på Nordmøre. Stem på deg selv. Stem på Nordmørslista.

Flere resolusjoner

Årsmøtet 2022 vedtok også to resolusjoner, som også er beskrivende for det fundamentet Nordmørslista legger til grunn for å bygge valgkampen 2023 på:

(1)

Nordmørslista ble stiftet som en reaksjon på skjevfordeling i Møre og Romsdal, som kuliminerte med vedtaket om å plassere det såkalte «fellessykehuset» for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune på bekostning av sykehuset i Kristiansund.

Nordmørslista vil beholde sykehuset i Kristiansund med fødeavdeling, barneavdeling og akuttfunksjoner 24/7/365.

Nordmørslista vil fjerne skjevfordelingen i fylket, samt etablere og opprettholde likeverdige tjenestetilbud i alle deler av fylket.

Nordmørslista vil fortsette å jobbe for lik geografisk fordeling av fylkeskommunale oppgaver og funksjoner på tvers av fogderiene.

Dersom dette ikke lykkes er det nødvendig å se på en ny organisering av fylkeskommunen.

Nordmørslista vil prioritere samferdselsprosjekt som det er bred enighet om i stedet for kontroversielle prosjekt som Møreaksen.

Nordmørslista vil prioritere samferdselsprosjekt utenfor tettstedsbebyggelse som gir kortest mulig avstand og reisetid.

Nordmørslista vil prioritere Halsafjordsambandet, Solskjeltriangelet og RV70.

Så lenge skjevfordelingen i Møre og Romsdal fortsetter, så lenge fylkeskommunen består, og så lenge sykehuset i Kristiansund er truet, er det fortsatt behov for oss.

Nordmørslista går til valg i 2023 for å fortsette å kjempe for et likeverdig tjenestetilbud på Nordmøre.

(2)

Nordmørslistas styrke er at vi er tverrpolitiske, og ikke er bundet av politisk ideologi.

Det betyr at vi er partipolitisk uavhengig, og at vi ikke fronter noen spesiell politisk ideologi utover det som står i partiprogrammet vårt, og som i hovedsak dreier seg om å sikre nærhet til et likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere.

Det å være tverrpolitisk betyr at vi støtter de som er enige med oss i sak. Skal vi oppnå noe, må vi være konstruktive og bygge opp et flertall for det vi tror på. Og da må vi kunne bygge opp et flertall på tvers av politisk ideologi. Vi anerkjenner alle parti som er representert i folkevalgte organer som våre kolleger, som i likhet med oss ønsker å oppnå det beste for innbyggerne, og som vi kan samarbeide med fra sak til sak.

Les mer om Nordmørslistas politikk her