Valg 2017

Kortreist mat og levende bygder

Nordmørslista er levende opptatt av levende bygder i hele Norge, så også på Nordmøre. Bærebjelken i ei bygd er et aktivt landbruk, og derfor må grunnlaget for yrkesgruppen styrkes. Dette gir fort ringvirkninger som butikk, skole og andre arbeidsplasser. Bygdeturisme vil på slike steder ha et stort uutnyttet potensiale. Turistene ønsker å oppleve fjorder og fjell, men er også opptatt av levende bygder og lokal mat. Det vil være av stor betydning å se beitende dyr ute om sommeren.

De norske matråvarene er i verdensklasse. Minimal bruk av antibiotika og strengt tollvern med få alvorlige smittsomme dyresykdommer. La oss få fortsette med det.

Vi må legge til rette for, og ta vare på rekrutteringa i landbruket. Mange arbeidstimer hver dag, lite fritid og lav inntjening gir utfordringer hos de nye inn i næringa. I tillegg blir for mange bruk nedlagt og for mange jorder gror igjen.

I et miljøperspektiv er det verdt å merke seg at både grasproduksjon og nyplanting av skog binder co2. Selv om oppdyrking av myr frigjør co2, vil landbruket og skogbruket havne på pluss sida i et co2 regnskap.

Nordmørslista vil satse på landbruket og nevner aktuelle tiltak:

  • Øke overføringene til landbruket og sørge for langsiktige og forutsigbare                                       rammevilkår.
  • Legge til rette for et lokalt landbruk som kan satse på bygdeturisme og lokal mat/kortreist mat. Prøve å bedre vilkårene for distribusjon og omsetningsleddene for disse.
  • La det lokale landbruket bli en ressurs i skoleverket.
  • Øke kompetansen i nærmiljøet
  • Regulering av beitetilskuddet og dispensasjon fra forbud om dyrking av myrlandskap.
  • Dyrkingstilskudd
  • Importsatser basert på antibiotikabruk og hormonpreparater, så som vekstpreparat
  • Støtte til lokale sagbruk og skogbruk gjennom Innovasjon Norge

 

 

Se også