Valg 2017

Fremtiden bygges på kunnskap

I tillegg til trygghet og visshet om at man får nødvendig medisinsk bistand når man trenger det, er tilgang til skole og utdanning en av de viktigste forutsetningene for å opprettholde bosetting og utvikling.

Mangel på høyere utdanning er en av de viktigste årsakene til fraflytting i distriktene. Ungdom er henvist til å reise bort for høyere utdanning, og dessverre er det da mange som etablerer seg og ikke vender tilbake.

Mangel på kompetansearbeidsplasser er et annet problem, som også er nært knyttet til mangel på høyere utdanning. Uten at det blir tatt tak for å etablere høyere utdanning med forutsigbare rammer, vil det oppstå en ond sirkel som det er vanskelig å komme ut av.

På Nordmøre har noe av problemet vært at det har vært for liten vilje til å satse på høyere utdanning, både fra fylkeskommunens side, fra andre høyskolemiljø i fylket, og dessverre også fra vårt lokale politiske miljø.

De utdanningene som har vært prioritert på Nordmøre har stort sett handlet om å tilfredsstille og oppfylle næringslivets behov på kort sikt, og har vært lite rettet mot målrettede tiltak for å øke bosettingen og hindre fraflytting. For å oppnå dette er det ikke nok å etablere spesialiserte utdanningsløp med varierende behov som er svært utsatt for svingninger i markedet.

For å oppnå at høyere utdanning blir et målrettet tiltak for å opprettholde bosettingen og hindre fraflytting, er det nødvendig å etablere breddeutdanning som det alltid vil være stort behov for, uavhengig av konjunktursvingninger. Både lærerutdanning, økonomi, jus og samfunnsfag kan være eksempler på slik utdanning.

Etter høyskolereformen er det få muligheter til å etablere nye og mindre utdanningsinstitusjoner. Det er derfor behov for at høyere utdanning på Nordmøre blir prioritert på statsbudsjettet, med nok midler til at det vil være attraktivt for etablerte institusjoner som tilbyr større spekter av breddeutdanninger å etablere permanent studiested på Nordmøre.

Nordmørslista vil etablere et bredere tilbud av høyere utdanning på Nordmøre, samt bidra til at etablert fagskoleutdanning får økt status, og blir sikret forutsigbare rammer.

Nordmørslista skal bidra til å styrke praksisfagene ved yrkesfaglig studieretning, og øke fleksibiliteten og valgfriheten både ved yrkesfag og studiespesialisering. Nordmørslista vil innføre norm for lærertetthet i hele dannelsesløpet, fra barnehage til videregående.

Se også