Nyheter

Nordmørslista vil ha orientering om Romsdalsaksen

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Elisabeth-Jørgenvåg.jpg»  title=»Elisabeth Jørgenvåg» align=»left» shape=»square»
width=»150″]

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Stig-ANders-Ohrvik.jpg»  title=»Stig Anders Ohrvik
» align=»left» shape=»square» width=»150″]

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Mette-Grødahl.jpg»  title=»Mette Grødahl
» align=»left» shape=»square» width=»150″]

Nordmørslista har i møte i samferdselsutvalget 8. Februar bedt om at samferdselsutvalget blir orientert om Romsdalsaksen og Møreaksen.

Fergefri E 39 er et helhetlig prosjekt på stamveien mellom Trondheim og Kristiansand. Statsråden har flere ganger presisert overfor Statens vegvesen at det er regjeringens politikk å legge hovedveger utenom tettsteder.

Det er dessuten et vesentlig poeng at såvel stamveinettet som lokale og regionale veger i utgangspunktet bør legges langs den korteste traseen.

Romsdalsaksen ivaretar behovet for å legge stamvei utenfor tettsteder, Romsdalsaksen gir kortere avstander både langs nord-sør-aksen og langs øst-vest-aksen, og bidrar dermed bedre til å binde regioner og landsdeler sammen. Romsdalsaksen gir både bedre trafikksikkerhet og lavere driftskostnader både for vegeier og næringslivet, særlig transportsektoren.

På bakgrunn av dette er det behov for utredning av Romsdalsaksen. Den traseen som er aktuell i dag har aldri vært utredet. Det alternativet som har vært vurdert og forkastet baserer det seg på det første utkastet til Sekkfast. Siden den gangen er bruteknologien blitt bedre, og traseen er betydelig endret. Selv den daværende traseen ble aldri skikkelig utredet, fordi man mente at den kom i konflikt med verneområder på Veøya.

Det er overveiende sannsynlig at Romsdalsaksen vil ha et bedre kostnadsbilde og dermed bedre samsvar mellom kost/nytte enn Møreaksen. Helt ny tilførselvei fra Moa til Vik er ikke med i regnestykket som blir oppgitt i kostnadene for Møreaksen. Med utgangspunkt i kostnadene bare for fjordkryssing alene er det imidlertid utsikter til at realisering av Møreaksen vil legge så store bånd på investeringer i fergefri E39 at andre fjordkryssinger langs E39 blir skjøvet langt ut i tid.

Det må derfor være en forutsetning at hele traseen mellom Hjelset og Moa blir ferdig utredet i begge alternativ før det ene eller det andre prosjektet igangsettes.

Nordmørslista ba derfor i møte i samferdselsutvalget 8. Februar om at samferdselsutvalget blir orientert om Romsdalsaksen og Møreaksen.

Nordmørslista mener at begge alternativene må bli utredet for å få et konkret bilde av kostnader og alternativ trasévalg for E39 på strekningen Moa – Bergsøya.

Se også