Nyheter

Infrastruktur gir bærekraft

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Nils-Fløystad.jpg» title=»Nils Fløystad
2. kandidat» align=»left» shape=»square» width=»200″][trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Stig-ANders-Ohrvik.jpg» align=»left» title=»Stig Ohrvik
6. kandidat» width=»200″]Samferdsel er en av de viktigste oppgavene i fylkeskommunen. Muligheten vi har til å forflytte oss effektivt, både til lands, til vanns og i luften er med på å legge forholdene til rette for å kunne bo og arbeide i et fylke som i praksis utgjør grensen mellom vestlandet og Midt-Norge, og som til tross for geografiske utfordringer bidrar til enorm verdiskapning innenfor viktige områder som olje, gass, fisk, oppdrett, kraftkrevende industri, turisme og primærnæringer. For at dette skal fungere er vi avhengig av gode samferdselsløsninger.

Fergefri E39 er et helhetlig prosjekt på stamveien mellom Kristiansand og Trondheim. Til tross for flere gode alternativer for trasevalg, har lokale beslutningstakere i Møre og Romsdal landet på det desidert dårligste trasevalget for E39 mellom Ålesund og Bergsøya. I stedet for å velge alternativet Sekkfast, som ville ledet E39 utenom Molde sentrum og gitt kortest avstand mellom Ålesund og Trondheim, har beslutningstakerne gått for Møreaksen.

Møreaksen kunne også blitt en god løsning, ved å legge traseen for E39 fra Julbøen til Bergsøya over Fræna og Eide til Batnfjordsøra, langs traseen for «Gassveien». I stedet har beslutningstakerne altså insistert på å legge E39 gjennom Molde sentrum. Det er en løsning som er uheldig både for nær- og fjerntrafikk, det er en løsning som er uheldig for innbyggerne i Molde, og det er en løsning som er uheldig med tanke på å bygge regionen sammen. Fergefri E39 er aldri ment å være en lokalvei, men et helhetlig prosjekt på stamveien mellom Kristiansand og Trondheim. E39 må derfor legges utenom Molde sentrum.

Gassveien utgjør ikke bare den korteste og mest effektive veien mellom basemiljøet i Kristiansund og Ormen Lange på Aukra, men vil så snart møreaksen er på plass i praksis være det mest effektive forbindelsesleddet mellom Nordmøre og Sunnmøre, og dermed også et viktig forbindelsesledd mellom Midt-Norge og vestlandet. Det er derfor viktig å prioritere en sikker og effektiv vei mellom Gjemnes og Eide, og videre fra Eide over Fræna til Aukra.

Fergefri forbindelse over Halsafjorden bør bli realisert tidlig i perioden for fergefri E39, siden forholdene ligger til rette for at forsering av Halsafjorden egner seg som pilotprosjekt for ny teknologi. Nordmørslista vil videre bidra til å fullføre utbedring av E39 mellom Betna og Stormyra gjennom videreføring av samarbeidsavtalen med Sør-Trøndelag fylkeskommune om forskuttering av midler for å få gjennomført utbedring av strekningen fortløpende.

Todalsfjordprosjektet vil bidra til et utvidet bo- og arbeidsmarked på indre Nordmøre, men vil også sammen med utbedring av RV 70 bidra til vesentlig bedre kommunikasjon mellom indre og ytre Nordmøre. Det er bevilget planmidler til RV 70, og vi forutsetter at det blir fulgt opp med bevilgninger til oppstart og ferdigstillelse av strekningen Tingvoll – Meisingset i perioden. Nordmørslista vil videre arbeide for oppgradering av hele RV 70 Oppdal – Kristiansund, inkludert ny innfartsvei til Kristiansund.

I tillegg til bedre forbindelse mellom Surnadal og Sunndal, vil Todalsfjordprosjektet også gi bedre forbindelse mellom Surnadal og Tingvoll, Surnadal og Kristiansund og dermed altså bedre forbindelse mellom indre og ytre Nordmøre. Det er en prioritert oppgave å sørge for at Todalsfjordprosjektet beholder sin plass på prioriteringslista i fylkeskommunen, slik at prosjektet kan starte opp så snart som mulig.

Fylkesvei 65 er en av de viktigste kommunikasjonsårene mellom Nordmøre og Trøndelag. Nordmørslista vil arbeide for oppgradering av FV 65 og tilbakeføring til staten, slik at FV 65 igjen får riksveistatus.

Fergeforbindelse mellom Aure og Hitra må igangsettes så snart det er praktisk mulig. På de eksisterende fergestrekningene er det behov for mindre driftsavbrudd og større stabilitet på fergemateriell, og det er behov for en tredje ferge på Talgsjøen mellom Seivika og Tømmervåg. Inntil det er etablert fergefri forbindelse over Halsafjorden og Todalsfjorden er det selvfølgelig også behov for god forutsigbarhet i disse sambandene, og det er behov for godt materiell med høy driftssikkerhet på Aresvik – Hendset og Edøya – Sandvika. Nordmørslista vil bidra til at det stilles større krav til gjennomføringsevne og kvalitet på fergemateriell med universell utforming ved fremtidige anbudsinnbydelser på fergetransport i Møre og Romsdal. Vi vil videre gå inn for at samtlige fergesamband i Møre og Romsdal skal betjenes av ferger som har enten elektrisitet eller naturgass som energikilde.

Talgsjøtunnelen og tverrforbindelse mellom kommunene Aure og Halsa er det neste store samferdselsprosjektet som står for tur på Nordmøre. Talgsjøtunnelen vil sammen med tverrforbindelse mellom Halsa og Aure lette kommunikasjonen og utvide felles bo- og arbeidsmarked på Nordmøre betydelig. Utsikter til fergeavløsningsmidler i 40 år gir et godt utgangspunkt for å realisere Talgsjøtunnelen og tverrforbindelse mellom Halsa og Aure som ett prosjekt, som vil avløse to fergesamband. Det må videre være et langsiktig mål å  ta i bruk ny teknologi for å realisere fergefri forbindelse til Smøla og Hitra. 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har i dag status som nasjonal knutepunktshavn, blant annet på grunn av roro-anlegget på Devoldholmen. Utvidelse av areal, for eksempel Fiskeribasen, vil sikre videre utviklingsmuligheter og bidra til å sikre fortsatt status som knutepunktshavn. Nordmørslista skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å opprettholde statusen som knutepunktshavn, og å sikre best mulig rammevilkår for havnedrift og –utvikling i regionen. Nordmørslista vil være en aktiv pådriver og samarbeidspartner for å utvikle miljøvennlige og framtidsrettede løsninger for sjøveis transport til avløsning for veitransport.

Kollektivtransport må  gjøres mer attraktiv, gjennom økt frekvens og bedre rabattordninger. Rutetilbudet mellom Kristiansund og Trondheim må gjøres bedre og raskere ved å åpne for ekspressbussrute langs E39, i tillegg til eksisterende ruter på vei, på sjø og i luften. Samtidig må vi opprettholde kollektivtilbudet mellom indre og ytre Nordmøre. Et offensivt rabattsystem sammen med bedret frekvens vil gjøre kollektivtrafikk mer attraktivt i bynære områder, mens bestillingsturer til kollektivtakst vil være attraktivt når tid og sted ikke tilsier at det er grunnlag for å opprettholde et tjenlig rutetilbud. Vi vil gå inn for å beholde og utvide ordningen med Fram flexx bestillingsruter, slik at tilbudet gjelder i alle kommuner på tider og steder som ikke fanges opp av ordinært rutetilbud. Nordmørslista vil opprettholde og utvide ordningen “Trygt hjem for en 50-lapp”.

Se også