Valg 2017

Utenriks, forsvar, finans, handel og arbeid

Det er blant de etablerte partiene i stor grad enighet om overordnede mål i norsk politikk, og de fleste forskjellene er små. Disse mindre ulikhetene brukes først og fremst av de etablerte partiene for å få marginale velgergrupper til å benytte seg av stemmeretten. De små ulikhetene er eksponert og blåst opp for at velgerne skal oppleve det som en reell forskjell.

Nordmørslista er en grasrotbevegelse som handler om å beholde, å opprettholde og å forsterke tjenestetilbudet for hele landet.

Nordmørslista ønsker ikke å medvirke til radikale endringer i Norges etablerte og fastlagte politikk.

Vi vil likevel for ordens skyld klargjøre følgende:

Norge har behov for en sunn finans- og pengepolitikk som ivaretar en forutsigbar økonomi, og en fornuftig skattepolitikk som både stimulerer til investering og reinvestering både på fastlandet og på sokkelen. Dette sørger for å opprettholde velferdsnivået i hele landet.

Nordmørslista opplever at det er bred politisk enighet om norsk forsvarspolitikk. Nordmørslista stiller seg også bak denne.

Nordmørslista mener at avståelse av suverenitet og etablering av overnasjonale frihandelsavtaler skal avgjøres ved folkeavstemning.

Nordmørslista vil opprettholde trepartssamarbeidet, og anerkjenner at de etablerte rettighetene til arbeidstakere i landet er en forutsetning for å opprettholde den skandinaviske velferdsmodellen slik vi kjenner den.

Tiltakspakke mot arbeidsledighet

Liten vilje til å etablere høyere utdanning, få offentlige arbeidsplasser og stadig flere arbeidsplasser som blir fjernet, har ført til at Nordmøre er et av de områdene i landet som er hardest rammet av arbeidsledighet.

Nordmørslista mener at dette må kompenseres med ekstraordinære tiltakspakker knyttet til de behovene som står udekket på Nordmøre, og som i tillegg kan gi en sysselsettingseffekt både i anleggsperioden og etter fullføring.

Nordmørslista vil derfor ha statlig fullfinansiering av kulturhus, statlig finansiering av høyskole/universitet med breddeutdanning og statlig finansiering av fergeavløsningsprosjektene i «Fergefritt Nordmøre» som ekstraordinære tiltakspakker mot arbeidsledighet.

Se også