Nordmørslista vil arbeide for at norske fiskeressurser fiskes av norske fiskere, på norske båter med norsk overenstkomst og i størst mulig grad leverer til norsk fiskeindustri.

Nordmørslista vil derfor verne om Råfiskloven, som sikrer førstehåndsomsetningen og Deltakerloven, som sikrer at fiskeriressursene forblir på norske hender.

Nordmørslista vil bidra til å opprettholde Norges gode forvaltningsregime. Godt samarbeid mellom fiskere og forskningsinstitusjoner vil sørge for at uttaket er bærekraftig.

Internasjonalt samarbeid rundt Nord-Atlanteren er viktig. Dette for å opprettholde bærekraft for felles bestander og hindre ulovlig fiske.

Nordmørslista er bekymret over økende forsuring og forurensning i verdenshavene. Vi ser nødvendigheten av å reversere denne utvklingen gjennom nasjonal og internasjonal innsats.

Inngangsbilletten er høy for ungdom som vil inn i fiskerinæringa. Nordmørslista vil jobbe for økte rekrutteringskvoter og investeringstilskudd.

For Norge vil havrommet bli viktig i framtida. Vekstpotensialet vil i framtida ligge i nye arter, innen biokjemi og dyrking av alger, tang og tare. Nordmørslista vil bidra med statlige midler til kunnskap og forskning innen disse nye næringene.

Se også