Nyheter

E39 – Stamvei eller lokalvei?

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) fra Rogaland  rettet tirsdag 18. november i fjor en interpellasjon til samferdselsministeren, der han spør om regjeringen er villig til å vurdere nye retningslinjer, slik at veistandarden i fremtiden sørger for bedre trafikkflyt, økt trafikksikkerhet og mindre utslipp fra kjøretøyene som må benytte veien. Bakgrunnen for interpellasjonen var et eksempel hentet fra Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland,  på E39 mellom Kristiansand og Stavanger. I sitt svar på interpellasjonen sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at når en bygger hovedveier i dette landet, skal en primært prøve å legge dem utenfor tettstedssentrum eller bysentrum:

Der er det viktig at vi er litt tydelige på hvilket utgangspunkt Vegvesenet skal ha. Vi har gitt beskjed til Vegvesenet at når en bygger hovedveier i dette landet, skal en primært prøve å legge dem utenfor tettstedssentrum eller bysentrum. Hvis en bygger ny E39, E18, E6 – ta hele rekken – skal en så langt det lar seg gjøre, sørge for at den nye hovedtraseen går utenfor. Det handler om trafikksikkerhet, det handler om lokalmiljø, det handler om trygge skoleveier.
-Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Vel så interessant er det å merke seg at Helge Orten, som representerer Møre og Romsdal på stortinget for Høyre, i den samme debatten følger opp med å ta til orde for at slike veier bør utformes som det de nettopp er, viktige transportårer der veiene bygges for fart i størst mulig grad utenfor tettbygde områder og på en slik måte at trafikken ikke stopper unødig opp:

Veinettet vårt skal tjene mange formål. Noen veier er viktige transportårer mellom regionene våre og skal sørge for at vi får transportert varer og personer raskt, effektivt og trygt. Det er typisk europaveier og viktige riksveistrekninger. Slike veier bør utformes som det de nettopp er, viktige transportårer der veiene bygges for fart i størst mulig grad utenfor tettbygde områder og på en slik måte at trafikken ikke stopper unødig opp. (…)

I planlegginga av nye veier har det i altfor liten grad blitt lagt vekt på å legge de nye traseene utenfor bebyggelsen. Derfor har utfordringene knyttet til kryssløsninger oppstått. Eksemplet som representanten Steffensen viser til, og som er behørig omtalt både fra presidentskapet og ellers, kan være et godt, eller kanskje dårlig, eksempel i så måte. For framtidig planlegging må vi nok i større grad legge vekt på å legge disse veiene utenfor de etablerte traseene, sørge for å unngå for mange av de tettbygde områdene og heller legge til rette for at det blir etablert gode avkjøringsmuligheter fra de nye traseene.
-Stortingsrepresentant Helge Orten (H), Møre og Romsdal

Dette er det all grunn til å stille seg bak. Men av en eller annen grunn ser det ut til å være forskjell på hvilke prinsipper som skal legges til grunn i Rogaland og i Møre og Romsdal, det er forskjell på hvilke prinsipper som skal legges til grunn i Ålgård og i Molde.

Til tross for flere gode alternativer for trasevalg, har lokale beslutningstakere i Møre og Romsdal landet på det desidert dårligste trasevalget for E39 mellom Ålesund og Bergsøya. I stedet for å velge alternativet Sekkfast, som ville ledet E39 utenom Molde sentrum og gitt kortest avstand mellom Ålesund og Trondheim, har beslutningstakerne gått for Møreaksen. Møreaksen kunne også blitt en god løsning, men i stedet for å legge traseen for E39 fra Julbøen til Bergsøya over Fræna og Eide til Batnfjordsøra, som også ville ledet E39 utenom Molde sentrum, har beslutningstakerne insistert på å legge E39 gjennom Molde sentrum. Det er en løsning som er uheldig både for nær- og fjerntrafikk, det er en løsning som er uheldig for innbyggerne i Molde, og det er en løsning som er uheldig med tanke på å bygge regionen sammen.

Ferjefri E39 er aldri ment å være en lokalvei, men et helhetlig prosjekt på stamveien mellom Kristiansand og Trondheim. Dersom løsningene som blir valgt skal ha legitimitet og støtte i lokalbefolkningen, forutsetter vi at prinsipper som blir lagt til grunn på delstrekningen Kristiansand – Stavanger også blir lagt til grunn på delstrekningen Ålesund – Trondheim. Det er derfor gledelig å konstatere at Borgerlisten i Molde arbeider målbevisst for å oppnå en bedre løsning enn det som er besluttet.

De uenigheter som måtte eksistere mellom fogderiene til tross; det er i alle fall med glede vi i Nordmørslista gir vår fulle støtte til Borgerlistens arbeid for å unngå E39 gjennom Molde sentrum, og kan forsikre at vi som de eneste på fylkestinget vil arbeide for samme mål.

Stig Anders Ohrvik i Nordmørslista vil at samferdselsministeren skal legge E39 utenom Molde. Bildet er fra en annen anledning. Forto: regjeringen.no
Stig Ohrvik (t.h.) i Nordmørslista, vil at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal legge E39 utenom Molde. Bildet er fra en annen anledning. Foto: regjeringen.no

Se også