Nyheter

Samferdsel – infrastruktur gir bærekraft – Nasjonal Transportplan

[trx_image url=»https://usercontent.one/wp/www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2017/04/Steinar-Wiik-Sørvik.jpg»  title=»Steinar Wiik Sørvik
» align=»left» shape=»square» width=»200″]

 

Samferdsel er en av de viktigste oppgavene i storsamfunnet. Muligheten vi har til å forflytte oss effektivt, både til lands, til vanns og i luften er med på å legge forholdene til rette for å kunne bo og arbeide i hele landet, også i kyst- og distriktskommuner hvor vi til tross for geografiske utfordringer bidrar til enorm verdiskapning innenfor viktige områder som olje, gass, fisk, oppdrett, kraftkrevende industri, turisme og primærnæringer. For at dette skal fungere er vi avhengig av gode samferdselsløsninger.

Nordmørslista er opptatt av gode samferdselsløsninger for hele landet, noe som først og fremst tilsier utbygging og vedlikehold på stamveinettet, å opprettholde og å videreutvikle flytilbudet og å føre en god havnepolitikk og stimulere til mer gods fra vei til sjø.

Fergefri E 39

Fergefri E39 er et helhetlig prosjekt på stamveien mellom Trondheim og Kristiansand. Nordmørslista støtter rådende politikk om å legge hovedveger utenom tettsteder. Det er dessuten et vesentlig poeng at såvel stamveinettet som lokale og regionale veger i utgangspunktet bør legges langs den korteste traseen.

Halsafjorden

 Halsafjordprosjektet er et prosjekt som til tross for behov for ny teknologi er både billigere og mindre kontroversielt enn kryssing av Romsdalsfjorden. Det er også kommunisert at Halsafjorden egner seg godt som pilotprosjekt for ny bruteknologi som vil komme til nytte på andre prosjekter senere. Reguleringsplanene på land er dessuten ferdig og klar til oppstart. Realisering av Halsafjordprosjektet må derfor prioriteres på topp uavhengig av region, og må komme i gang så snart som overhodet mulig

Romsdalsfjorden

Romsdalsaksen ivaretar behovet for å legge stamvei utenfor tettsteder, Romsdalsaksen gir kortere avstander både langs nord-sør-aksen og langs øst-vestaksen, og bidrar dermed bedre til å binde regioner og landsdeler sammen. Romsdalsaksen gir både bedre trafikksikkerhet og lavere driftskostnader både for vegeier og næringslivet, særlig transportsektoren.

Det er overveiende sannsynlig at Romsdalsaksen vil ha et bedre kostnadsbilde og dermed bedre samsvar mellom kost/nytte enn Møreaksen. Helt ny tilførselsvei fra Moa til Vik er ikke med i regnestykket som blir oppgitt i kostnadene for Møreaksen. Med utgangspunkt i kostnadene bare for fjordkryssing alene er det imidlertid utsikter til at realisering av Møreaksen vil legge så store bånd på investeringer i fergefri E39 at andre fjordkryssinger langs E39 blir skjøvet langt ut i tid.

På bakgrunn av dette vil Nordmørslista gå inn for Romsdalsaksen i stedet for Møreaksen på E 39 mellom Ålesund og Bergsøya. Med prioritet av Halsafjorden før Romsdalsaksen, men begge prioriteres i inneværende periode.

Nasjonal Transportplan – Nordmøre prioritert vekk grunnet postnummerpolitikk

Sittende regjering har nå lagt frem sin Nasjonale Transportplan for hvordan de vil prioritere bruken av penger i kommende ti-årsperiode. Nær sagt som vanlig er Nordmøre og samferdselsprosjekt i vårt fogderi prioritert ned til fordel for prosjekter sør for Fursetfjellet, i Romsdal spesielt og på Sunnmøre, prosjekter som i liten grad innebærer noen vesentlig effekt for Nordmøres del. Kun skarve ca 9 % er tiltenkt den nordlige delen av Møre og Romsdal, med knappe marginalt over 2 milliarder kroner mot ca 25 milliarder totalt for fylket.

Ja så rause er den blåblå regjeringen av Høyre og FRP, med støttepartiene KRF og Venstre halsende rett bak, at de til og med fant 600 millioner for å istandsette strekningen Lønset – Hjelset til det nye sykehuset åpner i den samme kommunen en gang om noen år. Selvfølgelig vil det ikke bli bevilget midler prioritert til samme formål i den nordlige delen av fylket, som til overmål mister eget sykehus.

Så når vi ser at sentrale politikere fra de etablerte partiene, Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og til dels Arbeiderpartiet, jubler over de positive effektene vi vil få for fylket, sier vi i Nordmørslista at vi vil gå til valg for å endre de prioriteringen den sittende regjeringen legger til grunn. Vår prioritering er og vil være enkel; Halsafjorden først, så Romsdalsaksen.

For de pengene vi sparer på en dyr Møreakse som bare er ønsket av en liten elite, får vi råd til både Romsdalsaksen og Halsafjordsambandet.

Se også