Det norske velferdssamfunnet er bygget opp av en felles innsats fra alle innbyggerne i landet. Store deler av verdiskapningen kommer fra næringer som er basert på at hele landet er tatt i bruk, og et bosettingsmønster som er ivaretatt av prinsippet om likeverdige tjenester for hele befolkningen. Spredt bosetting har vært en forutsetning for å kunne bygge opp landet, og er en del av samfunnskontrakten. Nordmørslista mener at det er viktig å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet i stedet for å bygge det ned, som mange av de etablerte partiene har gått inn for de siste årene.

Nordmørslista mener at alle mennesker i hele landet skal ha lik tilgang til de godene som befolkningen har vært med på å bygge opp i form av velferdssamfunnet slik vi kjenner det. Mest fordi vi alle er like mye verd, litt fordi vi alle i utgangspunktet er med og bidrar, men også fordi det fortsatt faktisk er lønnsomt for samfunnet å opprettholde spredt bosetting og fortsatt tilgang til arbeidskraft i hele landet.

Vi vil at fremtidige generasjoner også skal få ta del i velferdssamfunnet. Muligheten til å gå på skole, utdanne seg, få et meningsfylt yrke og ha en meningsfylt hverdag. Få tilgang til både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når de trenger det. Oppleve trygghet i hverdagen, med både politi, lege, sykehus og redningstjeneste lokalt. Uansett hvor man bor.

Uten å opprettholde et likeverdig tjenestetilbud i hele landet, vil selv de områdene som i dag defineres som sentrale strøk oppleve stagnasjon og tilbakegang i fremtiden. Det er i distriktene verdiskapningen skjer. Derfor må tjenestetilbudene opprettholdes også i distriktene.

De etablerte partiene har sluttet å bygge landet. De er derimot i full gang med å bygge det ned. Nordmørslista vil bidra til å snu denne utviklingen. Nordmørslista vil bare støtte en regjering som vil opprettholde og utvikle tjenestetilbudet for hele landet.

Lån oss din stemme ved stortingsvalget 2017. Det er ditt valg.