Interpellasjon om å endre vedtaket om fellessykehus opp i bystyret – behandles på tirsdag

I januar 2010 gikk kommunestyrene på Nordmøre inn for ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, som en reaksjon på det igangsatte funksjonsfordelingsprosjektet Helse Nordmøre og Romsdal hadde igangsatt. Der var det lagt opp til kun ett sykehus med fullverdig akuttfunksjoner, det andre skulle være et mindre elektivt sykehus. I mars 2010 vedtok styret i Nordmøre og Romsdal at akutt- og føde i Kristiansund skulle legges ned og flyttes til Molde.

Kommunestyrene på Nordmøre satte imidlertid noen klare forutsetninger for dette vedtaket. De 11 ordførerne ba daværende statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen om å «få utredet ett nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal med hensiktsmessig lokalisering som også ivaretar Nordmøres interesser». De understreket også «at beredskapen i Norskehavet må ivaretas». Utgangspunktet for kommunestyrene på Nordmøre var dessuten at ett nytt felles sykehus minst skulle inneholde de samme funksjonene som de eksisterende sykehusene i Kristiansund og i Molde, og dette var også bakgrunnen for statsrådens vedtak om å utrede ett felles sykehus.

Vedtaket om «cluster-sykehus» på Hjelset brøt samtlige av disse forutsetningene. Det såkalte «fellessykehuset» som i desember 2014 ble vedtatt plassert på Hjelset er ikke plassert slik at det «også ivaretar Nordmøres interesser», det ivaretar ikke beredskapenen i norskehavet, og det vil ikke opprettholde og videreføre eksisterende funksjoner i de to sykehusene det er tenkt å erstatte. Barneavdelingen i Kristiansund er eksempelvis tenkt nedlagt og erstattet av seks skjermede senger på en annen avdeling på det såkalte «fellessykehuset».

Nordmørslista har hele tiden ment at det beste for befolkningen i Nordmøre og Romsdal er å opprettholde sykehusene både i Molde og i Kristiansund, med de funksjonene sykehusene hadde tidligere. I Kristiansund er det særlig viktig å opprettholde føde- og barneavdeling med barnelege, fødselslege og jordmor i vakt 24/7/365. For å ivareta beredskapen i norskehavet og tilstrekkelig nærhet til de innbyggerne som bor lengst unna, mener Nordmørslista dessuten at sykehuset i Kristiansund skal ha traumeenhet med spesialist i indremedisin og ortopedi samt røntgenlege og støttefunksjoner i vakt 24/7/365.

Nordmørslista støtter derfor de fire uavhengige representantene Geir Nordli, Ther Junge, Roy Olav Holten og Hans Chr. Aandahl, når de i bystyret i Kristiansund tirsdag 29. august 2017 retter en interpellasjon til bystyret og ber om følgende vedtak:

«Bystyret i Kristiansund kommune vedtar å endre tidligere vedtak og støtte til bygging av nytt felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. Kristiansund kommune vedtar å ville beholde sykehus i begge byer for hver sine respektive opptaksområder i henholdsvis Nordmøre og i Romsdal»

Nordmørslista avventer bystyrets behandling av interpellasjonen i spenning, og forventer at interpellasjonen får full støtte i et enstemmig bystyre.

I motsatt fall vil Nordmørslista oppfordre samtlige innbyggere på Nordmøre om å merke seg hvilke parti som stemmer imot, og huske dette ved stortingsvalget 11. september.