Jan Gjerde

Jan Gjerde

Jan Gjerde er fast representant i bystyret i Kristiansund, og medlem i oljeutvalget.