[trx_image url=»https://www.nordmorslista.no/wp-content/uploads/2015/07/Elisabeth-Jørgenvåg.jpg»  title=»Elisabeth Jørgenvåg» align=»left» shape=»square»
width=»150″]

Nordmørspakken har med jevne mellomrom blitt forsøkt brukt som et pressmiddel mot de kommunene som har startet utredning av muligheten for å bli en del av det nye Trøndelag. I stedet for å ta ansvar for befolkningen nord i fylket og vise tydelig at Nordmøre er ønsket gjennom en tydelig satsing på fergemateriell og økt rutefrekvens, har fergepakke Nordmøre, som en av de få fylkeskommunale ansvarsområdene som fylket fortsatt har mulighet til å vise innsatsvilje på, i stedet blitt brukt som pressmiddel.

Nordmørslista støtter kommunene som har satt i gang utredning. Utredning om endret fylkestilhørighet bunner i et dyptfølt ønske fra store deler av befolkningen i de ulike kommunene. Ønsket om endret regiontilhørighet må respekteres, og ordførere og politikere må få nødvendig ro og arbeidsrom for å fullføre den prosessen som er i gang på en ordentlig og grundig måte. Stadig innblanding og trusler om redusert innsats oppleves som utidig, og som et utilbørlig pressmiddel overfor befolkningen. Både politikere og administrasjonen i fylkeskommunen må ha respekt for den pågående prosessen.

Når nordmørspakken blir forsøkt brukt som pressmiddel skulle man jo tro at denne fergepakken inneholdt riktig attraktive forbedringer i forhold til dagens situasjon, med økt rutefrekvens, åpningstid, beredskapsferger og fremtidsrettet materiell. Men realiteten er at det fremtidige fergetilbudet som er forespeilet i nordmørspakken ikke holder mål med hensyn til hva befolkningen på Nordmøre har behov for.

Fergepakken skal gjelde frem til 2035. Det er nesten 20 år frem i tid.

Nordmørspakken har vært fremstilt som et innovativt og fremtidsorientert løsning for fergetilbudet. Nordmørslista er uenig i denne fremstillingen.
Nordmørslista kom med tilleggsforslag i samferdselsutvalget nettopp av denne grunn, men ble stemt ned.

Fergetilbudet som vi på Nordmøre skal ha må ses i sammenheng med et felles bo og arbeidsmarked. Pendlere, skiftarbeidere og turnusarbeidere må likestilles med andre deler av fylket, og må må ha mulighet for å komme seg frem og tilbake mest mulig effektivt og tidsbesparende. Åpningstidene på sambandene må ta hensyn til at både fly og annen kollektivtransport må kunne benyttes, uten å måtte bestille ekstra overnatting før eller etter reise.
Nordmørspakken tilfredsstiller heller ikke krav om ønsket beredskapssamband på enkelte samband der dette hadde vært en stor fordel og trygghet for befolkningen. Selv om helseforetaket ikke har klassifisert sambandet Seivika – Tømmervåg som beredskapsamband, har politikerne likevel et ansvar for befolkningen. Ved samtidighetskonflikter står Aure uten stedlige akuttpersonell. Aure har også en svært begrenset lovpålagt jordmorberedskap.

Fergepakken for Nordmøre har store deler av befolkningen sett frem til, og har forventet at fremtiden ville gi ett bedre og utvidet tilbud som hadde bidratt til utvikling, vekst og bolyst i distriktet. Ungdommen som er fremtiden vil ha frihet til å velge.
Fergepakken slik den er foreslått, fokuserer på nytt fergemateriell på enkelte samband, men representerer lite forbedring med hensyn til utvidede åpningstider og frekvens. Fergesambandet Aresvika- Henset er fortsatt redusert med 4 avganger. Kvanne – Rykkjem er heller ikke tilgodesett med forbedret materiell, selv om de er så heldige å få tilpasset åpningstidene for skiftarbeidere ved Sunndal verk. På Sandvika – Edøya foreslås to 50-bilersferger, men det er heller ikke her forespeilet noen utvidet åpningstid.

Nordmørslista støtter på bakgrunn av dette forslaget om å utsette nordmørspakken.

Nordmørslista mener at fergepakke Nordmøre med fordel kan utsettes, for å bruke mer tid på tilpasninger for fremtidige behov, for å lage en fremtidig og bærekraftig fergeløsning for befolkningen på Nordmøre, og dessuten for å skape ro og fred rundt utredningene om endret fylkestilhørighet for de aktuelle kommunene.

 

 

Du vil kanskje også like...