Nyheter

Vekst og trygge arbeidsplasser

Nordmørslista vil i fylkestinget være initiativtaker og pådriver for å kreve flere fylkeskommunale og statlige kompetansearbeidsplasser lagt til Nordmøre, og jobbe for økt satsning på næringsutvikling med omstillings- og utviklingsmidler til regionen.

LIK FORDELING AV ARBEIDSPLASSER

Nordmørslista vil arbeide for at fylkeskommunale og statlige kompetansearbeidsplasser så langt som mulig fordeles likt i de ulike delene av fylket, og at skjevfordeling rettes opp.

BEDRE RAMMEVILKÅR

Arbeide for økte bevilgninger av omstillings- og utviklingsmidler til regionen.

JORD- OG SKOGBRUK

 • Støtte til bønder for utvikling av lokal matproduksjon, kortreist mat og et bærekraftig lokalt landbruk
 • Sikre lokal rekruttering til landbruket med et målrettet program, slik at yngre krefter tør å satse på landbruk, og at små bruk blir ivaretatt på samme måte som de større
 • Opprettholde kulturlandskapet ved hjelp av et levende landbruk

FISKE- OG HAVBRUK

 • Støtte en fiskeripolitikk som bidrar til vekst, rekruttering og lønnsomhet i kystsamfunnene
 • Sikre ordninger som gjør at unge fiskere kan få tildelt fiskekvoter, og at kvotene er forbeholdt fiskerne og ikke industrien
 • Støtte utvikling og lokalisering av oppdrettsanlegg, samt at kommuner sikres «eiendomsskatt» fra lokalisering av oppdrettsanlegg
 • Støtte pionervirksomhet som fører til ei bærekraftig havbruksnæring

REISELIV

 • Bidra til utvikling av reiselivet i distriktene med støtteordninger, og tilrettelegge for flere overnattingsteder, fisketurisme, aktivitets- og naturbasert reiseliv
 • Utvikle nettverk mellom ulike aktører som gjennom samarbeide kan utfylle hverandre i tjenesteproduksjonen

NÆRINGSUTVIKLING

 • Nordmørslista vil jobbe for økte bevilgninger med omstillingsmidler fra fylkeskommunen til kommuner som gjør dem bedre i stand til å drive næringsutvikling, bygdeutvikling og kompetanseutvikling lokalt
 • Målet vårt er å utvikle attraktive lokalsamfunn, skape nye arbeidsplasser og medvirke til å utvikle godt fungerende regioner

UNGT ENTREPRENØRSKAP

 • Fylkeskommunen må i enda større grad satse på ungt entreprenørskap og bidta til utvikling og optimisme.
 • Legge til rette for at ungdom vil bli boende på Nordmøre, eller å komme tilbake etter endt utdannelse,
 • Fylkeskommunen må gi veiledning til unge som har gode ideer og som ønsker å satse på næringsutvikling. Fylkeskommunen må være en god og tydelig støttespiller for unge i etableringsfasen.
 • Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør må synliggjøres. Nordmørslista vil vise at Møre og Romsdal verdsetter unge etablerere og vil legge forholdene til rette for at de får utvikle seg og skape sin egen arbeidsplass.

KOMMUNIKASJON

 • Realisering av viktige samferdselsprosjekt vil bidra til utvidede bo- og arbeidsmarkeder og bedre transportkjeden for næringslivet.
 • Inntil de ulike fergeavløsningsprosjektene er realisert må næringslivet sikres stabilitet i fergesambandene gjennom god frekvens og tilfredsstillende fergemateriell for å sikre god stabilitet og hindre driftsavbrudd.
 • Satsing på en havnepolitikk som bidrar til å flytte godstransport fra vei til sjø vil både bidra til å bedre konkurranseevnen for næringslivet bl.a. i sektorer som oppdrett, sjømat, olje og gass og bidra til å øke aktiviteten både på landbaserte anlegg og på sjøen.
 • Fergeforbindelse mellom Aure og Hitra vil lette tilgangen til arbeidsmarkedet ved kystnære landbaserte anlegg i Sør-Trøndelag, både ved havneterminaler og i sjømatindustrien.

Du vil kanskje også like...