Miljø

For våre barns fremtid

Nordmørslista vil arbeide for en aktiv og bevisst miljøpolitikk, og gjennom fylkestinget påvirke miljøpolitikken både kommunalt og nasjonalt.

HAVBRUK

Havbruk er og kommer til å være en viktig næring i vår region, men har store utfordringer på  miljøsiden. Vi ønsker å være en pådriver for en fremtidsrettet, bærekraftig havbruksnæring.

OPPRETTHOLDE KULTURLANDSKAPET

Opprettholde kulturlandskapet ved hjelp av et levende landbruk og bygdemiljø.

Nordmørslista vil:

 • Støtte pionervirksomhet som fører til ei bærekraftig havbruksnæring
 • Arbeide for satsning på fornybare energikilder
 • Arbeide for en fremtidsrettet offshore-næring med fokus på både landbaser og olje- og gassfeltene
 • Opprettholde kulturlandskapet ved hjelp av et levende landbruk, med en rovdyrpolitikk som muliggjør sameksistens mellom utmarksbeite og rovdyr
 • Arbeide for videre utvikling av kortreist mat og økologisk landbruk
 • Opprettholde og forbedre kollektivtrafikken
 • Sørge for at utbygging av vei, kraftlinjer og industrivirksomhet skjer på en miljømessig forsvarlig måte
 • Sikre bærekraftig utnyttelse av naturressurser på land og sjø
 • Ivareta fornminner og kulturminner
 • Ha fokus på miljøforurensning fra såvel privat virksomhet, som landbruk, skogbruk, industri og skipsfart
 • Føre en havnepolitikk som stimulerer til mer transport fra vei til sjø, samt stimulere til bruk av fartøy som bruker naturgass eller elektrisitet som energikilde
 • Bedre tilgjengeligheten til havn gjennom fergeavløsningsprosjektene Todalsfjordprosjektet, Talgsjøtunnelen og tverrforbindelse mellom Halsa og Aure, etablering av fergeforbindelse mellom Aure og Hitra samt utbedring av RV 70
 • Gjøre kollektivtransport mer attraktivt i byene gjennom økt frekvens og bedre rabattordninger
 • Legge til rette for bedre og raskere rutetilbud mellom Kristiansund og Trondheim ved å åpne for ekspressbussrute langs E39

Opprettholde kollektivtilbudet mellom indre og ytre Nordmøre

Du vil kanskje også like...