Nordmørslista vil arbeide for en sikker og effektiv olje, beredskaps- og energipolitikk, hvor vi gjennom fylkestinget skal påvirke olje, beredskaps- og energipolitikken både kommunalt og nasjonalt.

Tre viktige saker i perioden 2015-2019 er:

BEREDSKAPSRESSURSER

Arbeide for å videreutvikle offentlige og private oljevernressurser for å redusere eller motvirke miljøkonsekvensene av akutt forurensning dersom det skulle inntreffe i Norskehavet. Jobbe for at beredskapen styrkes med utgangspunkt i basemiljøene på Nordmøre, i tett samarbeid med politiets sokkelberedskapsdivisjon i Kristiansund

BEDRE KRAFTFORSYNING

Arbeide for å sikre tilstrekkelig kraftforsyning for kraftkrevende industri i fylket.

KLYNGER OG BEDRIFTSNETTVERK

Arbeide for at regionale grupperinger av bedrifter og kunnskapsmiljøer sammen ser muligheter for en felles innsats for å utvikle både miljøet og den enkelte bedrift ved å etablere klyngesamarbeid.

Nordmørslista vil:

 • Arbeide for å sikre langsiktig finansiering av undervannsteknologistudiet i Kristiansund.
 • Arbeide for at sokkelpolitifunksjonen i Kristiansund videreutvikles til det beste for regionen og aktiviteten på sokkelen.
 • Arbeide for oppgradering av eldre vannkraftverk hvor en ofte vil kunne innvinne energi på en meget rimelig og enkel måte. Opprustinger av turbin og vannvei trenger ofte ikke ny konsesjonsbehandling, og de fleste av dem er ikke i strid med andre interesser, og er derfor gjerne enklere å realisere.
 • Arbeide for å utvide effektinstallasjonen i utvalgte vannkraftverk, installere pumpekraftverk mellom eksisterende magasiner og forsterke nettforbindelsene til Europa og det innenlandske nett. Dette for å kunne bidra med balansetjenester som etterspørres som følge av omfattende utbygging av uregulerbar vindkraft og solkraft i Europa.
 • Arbeide for at vi skal ha et bredt leverandør- og servicemiljø for petroleumsnæringen på Nordmøre. «Kortreist vedlikehold»
 • Arbeide for å styrke det lokale næringslivets posisjon innenfor riggmarkedet, subseadrift og – vedlikehold i årene fremover.
 • Arbeide for å få flere driftsorganisasjoner (oljeselskap) og flere kompetansetunge ingeniør og driftsmiljø til å etablere seg på Nordmøre.
 • Arbeide for kunnskapsoverføring mellom næringer, spesielt næringer som er knyttet til havet, som oppdrett, fiske, havkraft, olje og gass.
 • Arbeide for et godt samarbeid mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen.
 • Arbeide for bedre flytilbud mellom Kristiansund – Stavanger og Kristiansund – Bergen, direkte flyruter tidlig morgen og ettermiddag.
 • Arbeide for å få gjennomført Gassveien mellom Aukra og Bergsøya.
 • Arbeide for at Møre og Romsdal skal spille en viktig rolle for utvikling av ny teknologi og arbeide for lokalisering i fylket for leverandører av ny fornybare energikilder.
 • Arbeide for bedre kommunikasjon mellom Tjeldbergodden, Vestbase og Aukra ved å arbeide for fergefri forbindelse mellom Kristiansund og Aure
 • Bidra til mer effektiv og miljøvennlig distribusjon av gass ved å opprette fergeforbindelse mellom Aure og Hitra, og dermed legge til rette for mer transport fra vei til sjø.
 • Arbeide for en fremtidsrettet offshore-næring med fokus på landbaser, olje og gassfelt, med spesielt fokus på Norskehavet.
 • Arbeide for at tilstrekkelig areal er tilgjengelig for både nye og eksisterende landanlegg og baser innen olje- og gassnæringen.

Du vil kanskje også like...